PROTECTION OF PERSONAL DATA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Web sitemizdeki formlarda tarafınızca aktarılan ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum, iletişim adresi, eğitim durumu, iş tecrübesi, referans bilgileri başta olmak üzere ve sağlık, ceza mahkumiyeti vb. özel nitelikli kişisel verileri de kapsayarak tüm verilerin doğru ve güncel olduğunu varsaydığımızı, işbu verilerin tarafımızca hukuki ilişkilerimiz kapsamında, size dönüş sağlayabilmek, hizmet kalitesini arttırmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla sınırlı olarak, depolanacağını, kullanılacağını, muhafaza edileceğini, işleneceğini, gerekli görülmesi halinde yurt içi ve/veya yurt dışı 3. kişilerle paylaşılabileceğini, tüm bu faaliyetleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen sınırlar ve sürelere uyarak, gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle gerçekleştireceğimizi bilginize sunarız.HAKLARINIZ

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İZİN

Tarafıma aydınlatma metninin verildiğini, sözlü ve yazılı olarak bilgilendirildiğimi ve bu çerçevede kişisel verilerimin depolanmasına, kullanılmasına, muhafaza edilmesine, işlenmesine, yurt dışı ve yurt içinde 3. kişilere devredilmesine, aktarılmasına izin veriyorum.